Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte právo požadovať informácie o zaznamenaných osobných údajoch, ich opravu alebo vymazanie, ak je to založené na vašom súhlase. Ak dochádza k automatizovanému spracúvaniu, máte právo na prenosnosť údajov a na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na tomto rozhodnutí. Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť sa zaväzuje k bezpečnosti osobných údajov, ktoré nám poskytujete. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a bez vášho súhlasu ich neposkytujeme na ďalšie spracovanie iným subjektom, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ochrana našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Máte právo požiadať Spoločnosť o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, v akom rozsahu a na aký účel. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v mimoriadnych situáciách najneskôr do 90 dní. Vo výnimočných prípadoch vás budeme včas informovať o predĺžení lehoty. Ak požiadate o sprístupnenie informácií, ktoré o vás máme, musíme najprv overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie patria. Preto vo svojej žiadosti uveďte dostatočné identifikačné údaje o vás. V prípade potreby máme právo vyžiadať si dodatočné informácie na vašu identifikáciu predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Potom máme právo odôvodnene odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané alebo sa neprimerane opakujú, alebo ktorých získanie by si vyžadovalo neprimerané úsilie alebo by bolo ťažké ich získať (typicky zo záloh, archívov atď.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa osobné údaje môžu časom meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás o zmene budete informovať, aby sme mohli vaše osobné údaje aktualizovať a vyhnúť sa prípadným chybám. Poskytnutie informácií o zmene vašich údajov je nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať naše činnosti ako správca údajov. To zahŕňa vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu. Svoje údaje môžete skontrolovať alebo zmeniť po prihlásení na túto webovú stránku. Ak si nie ste istí, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Objekty

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne overíme oprávnenosť vašej žiadosti. V čase vznesenia námietky sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzí, kým sa neoverí, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že máte právo namietať voči osobným údajom, ktoré o vás spracúvame, u príslušného dozorného orgánu na ochranu osobných údajov na adrese Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takto zaznamenané údaje nie sú presné alebo že ich spracúvame nezákonne, a ak sa domnievate, že údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania.

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my sme povinní vymazať údaje, ktoré spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu. Právo na výmaz sa nevzťahuje na údaje spracúvané v súvislosti s povinnosťou plniť zmluvu, právnymi dôvodmi alebo oprávnenými záujmami.

Kam sa obrátiť

Svoje otázky týkajúce sa ochrany údajov môžete adresovať aj na kontaktný formulár alebo na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktoch spoločnosti.

Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete prostredníctvom webového formulára, uložíme si niektoré základné informácie. Sú to:

* Názov
* E-mailová adresa
* Čas odoslania
* IP adresa

Uvedené údaje potrebujeme na to, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a zdokumentovať pôvod komunikácie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Webové stránky

Ak pristupujete na našu webovú stránku a prezeráte si ju, spracúvame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Informácie, ktoré ukladáme, zahŕňajú:

  • Vaša IP adresa
  • Čas vašej návštevy
  • Otvorte stránky našej webovej stránky
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača
  • Informácie o konverzii (vyplnenie formulára, objednávka, kliknutie na e-mail, hovor)

Tieto informácie spracúvame len na účely našej právnej ochrany a merania výkonnosti stránky, a to maximálne 10 rokov.