Obchodné podmienky spoločnosti JVM metal s.r.o.

so sídlom Brdo 9, 507 91 Stará Paka
IČO: 27470458
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 20905

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na tejto internetovej adrese: www.jvmmetal.cz.

 1. VSTUPNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky„) spoločnosti JVM metal s.r.o. zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 20905 (ďalej len „predajca„) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník„), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva„) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci„) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.jvmmetal.cz (ďalej len „webová stránka„), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „rozhranie internetového obchodu„).

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://www.jvmmetal.cz/ (ďalej len „webová stránka„) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia novým Občianskym zákonníkom č. 89/2012 Z. z. a zákonom o ochrane spotrebiteľa – č. 634/1992 Z. z. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v platnom a účinnom znení.

1.4 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku.

1.6 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 1. ZÁVEREČNÁ ZMLUVA O KÚPNEJ PRÁCI

2.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare ponúkanom na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých položiek. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a prípadne s balením. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

2.3 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:a) objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka„).

2.4 Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“).

2.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

2.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (ďalej len „akceptácia“), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

2.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Brdo 9, 507 91 Stará Paka (e-shopová predajňa);

b) v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;

c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 1165229369/0800 vedený v Českej sporiteľni (ďalej len „účet predávajúceho“);

d) platby zo Slovenska v EUR by mali byť tiež realizované na účet predávajúceho. Zákazníkom zo Slovenska, ktorí sú registrovaní ako platcovia DPH, DPH neúčtujeme.
Pri platbe vopred musíte počkať na zaslanie našej elektronickej faktúry so všetkými platobnými údajmi.

3.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pri spájaní rôznych tovarov do balíkov sa predávajúci riadi snahou minimalizovať náklady na dopravu alebo poštovné. V niektorých prípadoch nie je možné, zvyčajne z dôvodu nadbytočnej kapacity, umiestniť všetok objednaný tovar do jedného balíka. V týchto prípadoch sa predávajúci riadi pravidlami prepravcu alebo Českej pošty, čo môže mať za následok, že si predávajúci naúčtuje druhé poštovné.

3.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.5), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

3.7 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho priloží v listinnej forme k tovaru odosielanému kupujúcemu.

 1. ZRUŠENIE KONTRAKTU

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho jvm@jvmmetal.cz.

4.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

4.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu, kým kupujúci nevráti tovar predávajúcemu alebo nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

4.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

4.8 Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že mu predávajúci spôsobil škodu alebo nesplnil svoje povinnosti, môže napísať na jvm@jvmmetal.cz. Ak sa spor nepodarí vyriešiť priamo, má spotrebiteľ na základe zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa právo aj na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom zodpovedným za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) medzi predávajúcim a spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U Českej obchodnej inšpekcie má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom online formulára, prístupného na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu Českej obchodnej inšpekcii alebo poverenému orgánu do 1 roka odo dňa, keď svoje právo, ktoré je predmetom sporu, uplatnil u predávajúceho prvýkrát.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy EÚ pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorá je k dispozícii online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show.
Tu môže podať sťažnosť na predávajúceho so sídlom v EÚ len spotrebiteľ s bydliskom v EÚ. Ak nie sú účastníci sporu spokojní s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania boli porušené Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na Ministerstvo priemyslu a obchodu SR alebo na e-mailovú adresu adr@mpo.cz. V prípade cezhraničných sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika pomáha spotrebiteľom pri prístupe k príslušnému orgánu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Náklady na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov znášajú samotné strany.

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

5.1 Spôsob dodania Tovaru určuje Predávajúci, ak nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že sa na žiadosť kupujúceho dohodne iný spôsob dodania, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

5.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk a je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu môže kupujúci zásielku od dopravcu neprevziať. Ak ju predávajúci prijme, nemôže brať do úvahy žiadnu následnú reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky.

5.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa riadia Prepravnými podmienkami predávajúceho.

 1. PRAVO NA VINNOSŤ

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 1. a) tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak nedošlo k dohode, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom
  b) tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  c) tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  d) tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
  e) tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.3 Ustanovenia článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

6.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia.

6.5 Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje v mieste podnikania predávajúceho.

6.6 Rozsah poskytovanej záruky a spôsob a podmienky reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

7.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.3. Predávajúci vybavuje reklamácie spotrebiteľov prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4. Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ostatné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí webového rozhrania obchodu alebo ich neoprávnene používať.

7.5. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov predávajúceho a je v súlade s jeho účelom.

7.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 34/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa (ďalej spoločne len „osobné údaje„).

8.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

8.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

8.4 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu – spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

8.5 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

8.6 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.7 Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

 1. a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 2. b) požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu takto vzniknutej situácie.

8.8 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 1. POSLANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A COOKIES

9.1 Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci zasielal informácie týkajúce sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s tým, aby predávajúci zasielal obchodné oznámenia na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. SERVIS

10.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.
10.2 Správa je doručená:

a) v prípade doručenia elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na serveri došlej pošty,

b) v prípade doručenia do vlastných rúk alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, keď adresát prevezme správu,

c) v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (alebo osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať,

d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení informovaný.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

11.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4 Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa dodania: JVM metal s.r.o., Brdo 9, 507 91 Stará Paka
E-mailová adresa: jvm@jvmmetal.cz
Telefón: 493 798 796

V Brde, 25. októbra 2019